Gula fläcken

Gula fläcken är det namn som vi i Sverige använder för sjukdomen AMD eller Age related Maculur Degeneration. Gula fläcken är den del i ögat som vi ser som skarpast med. När man får åldersrelaterade sjukdomar där märker man det genom att synen försämras, framför allt att man kan se skarpt. Sjukdomen drabbar i stort sätt bara äldre och oftast efter 65 års ålder. Det finns två sorters ålderförändringar som kan drabba gula fläcken och det är torra och våta. Sjukdomen leder aldrig till blindhet men ofta till kraftigt försämrad syn på ett eller båda ögonen.

Torra ålderförändringar

Det innebär att de ljuskänsliga cellerna bryts ner i gula fläcken. Ju mer de bryts ner ju sämre ser man. Torra ålderförändringar går oftast långsamt, det kan ta flera år innan man märker av sjukdomen. De första tecknen är försämrad skärpa i synen och att man har svårt att läsa i för dolt ljus. Bokstäver eller delar av bokstäver kan också falla bort.

Våta ålderförändringar

Blöta ålderförändringar är en allvarligare åkomma och det som händer är att nya blodkärl bildas och tränger in under gula fläcken. De nya kärlen är ofta sköra och går sönder, då kan blod sippra in under gula fläcken som då svullnar upp utav retningen. Skarpsynen försämras då kraftigt och saker runtomkring kan få en förvrängd form, raka linjer kan se krokiga ut och man kan få svårt att känna igen ansikten. Dessa symtom kommer oftast snabbt, ibland på bara några dagar.

Behandling

Vid torra ålderförändringar finns oftast ingen behandling att tillgå. Det kan ibland stanna upp förloppet med extra intag av vitaminer.

Vid våta ålderförändringar kan behandling sättas in om man kommer i tid så inte förändringarna är för gamla. Hur behandlingen går till varierar från person till person. Men någon form utav laser, fotodynamisk terapi eller läkemedel som ges i spruta.